Třída nazvaná PROjekt je určena humanitně zaměřeným studentům (tedy těm, kteří by si do 3. ročníku volili společenskovědní blok). Do této třídy se studenti přihlašují již v dotazníku v rámci přijímacího řízení.

Výuka v 1. a 2. ročníku probíhá standardně, ve 3. a 4. ročníku se spojí předměty dějepis, zeměpis a základy společenských věd do jednoho předmětu PROJEKT. Tento předmět bude mít hodinovou dotaci 12 hodin týdně ve 3. ročníku a 11 hodin týdně ve 4. ročníku, z toho se vždy 6 hodin bude učit jako blok v jednom dni. Výuka bude probíhat například formou projektů, besed nebo expedic. Tímto způsobem chceme přispět k rozvoji kritického myšlení, získání širšího vhledu do problémů současného světa, podpoře kreativity a týmové práce.

To ale neznamená, že si třídu PROjekt nemohou zvolit uchazeči, kteří chtějí pro 3. a 4. ročník zvolit přírodovědný blok. Je to možné, blokové předměty biologie, chemie a fyzika se vyučují ve 3. a 4. ročníku standardně. Jediné omezení tkví v tom, že ve třídě PROjekt je možné jako druhý cizí jazyk zvolit pouze němčinu, nebo španělštinu, a to z organizačních důvodů (angličtinu mají všichni povinně jako první cizí jazyk).

Milí uchazeči, pokud chcete do této třídy zamířit, nezapomeňte to uvést v dotazníku, který jste obdrželi společně s pozvánkou k přijímacím zkouškám.

Příklady toho, jak si to v PROjektu představujeme (postery, jež jste mohli vidět na Dni otevřených dveří):