Granty a projekty

Projekt I-KAP na GJKT

Gymnázium J. K. Tyla se stalo počátkem roku 2021 partnerem projektu I-KAP, díky čemuž čerpá mimořádné finanční prostředky na nadstandardní rozvoj vybraných kompetencí.

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021

Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023

Celkové náklady projektu: 188 553 884,64 Kč 

Co je cílem projektu?  

Cílem projektu I-KAP KHK II, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů subjektů, je podpořit zkvalitnění škol, procesu vzdělávání a odborně – vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků a vytvoření kvalitního a motivujícího prostředí pro jejich rozvoj. Projekt tak představuje snahu zlepšit prostředí pro studium, zkvalitnit učební pomůcky či podpořit pedagogy v inovativních směrech výuky. Zároveň reaguje na nízkou motivaci studentů ke studiu a problémy pracovního trhu či potřeby zlepšení digitalizace a efektivity vzdělávání v kraji. 

 

Co vše se v rámci projektu dělá a bude dělat?

Projekt v několika rovinách řeší problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání na různých stupních vzdělávacího systému, navazuje na aktivity projektu IKAP I a pokračuje v kontinuálním rozvoji kariérového poradenství. Projekt zahrnuje i aktivity středních škol a dalších partnerů projektu, které přibližují různé obory a činnosti žákům ZŠ a dětem z MŠ s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a kritického myšlení a posílení digitálních kompetencí ve výuce ve výuce. Část projektových aktivit v oblasti etické výchovy cílí i na širokou veřejnost. Realizátorem aktivit je Královéhradecký kraj a dále 20 škol, školských zařízení a dalších subjektů. Součástí projektu je i podpora aktivit formou jednotkových nákladů, tzv. Šablony III. V této oblasti bude realizovat aktivity 57 škol nebo školských zařízení.  

Co děláme my jako partner?

Zavádíme systém odborných prací na našem gymnáziu. Chceme účinněji rozvíjet schopnost studentů orientovat se ve zdrojích informací, vyhledávat je, zhodnotit jejich relevanci a informace správně využívat. Jsou to nezbytné dovednosti, kterými by měl disponovat každý absolvent gymnázia (budoucí vysokoškolák). Přirozeně tím cílíme i na rozvoj čtenářské gramotnosti. Nemyslíme si, že by jejich rozvoj byl aktuálně dostatečně a systematicky realizován v zavedených vyučovacích předmětech; navíc zkoordinovat jej a zajistit, aby jím prošli stejnou měrou opravdu všichni žáci, není napříč mozaikou předmětů dost dobře možné. K tomu připojujeme ještě rozvoj schopnosti argumentovat a prezentovat vlastní práci. Každý žák dostane příležitost výsledky své práce před spolužáky prezentovat. 

Jednoduše lze náš záměr shrnout tak, že chceme hlouběji rozvíjet kompetence k učení, k řešení problémů a komunikativní.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II“ je spolufinancován Evropskou unií.

Logo EU

Výzva č. 65

Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 18_065/0014836-01 ze dne 10. 10. 2019 jsme zahájili práci na projektu Výzvy č. 65 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

1. září 2019 jsme na naší škole zahájili projekt Šablony GJKT 2019 zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků, kariérové poradenství, činnost školního psychologa, sdílení zkušeností s pedagogy z jiných škol, podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj výuky v anglickém jazyce metodou CLIL, zavádění tandemové výuky a organizaci komunitně-osvětových setkání.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 12. 06. 2019 v rámci Výzvy Šablony II, podle § 14 odst. 4a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 1 652 316,00 Kč na tento projekt.

Logo EU