Granty a projekty

Projekt I-KAP na GJKT

Gymnázium J. K. Tyla se stalo počátkem roku 2021 partnerem projektu I-KAP, díky čemuž čerpá mimořádné finanční prostředky na nadstandardní rozvoj vybraných kompetencí.

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021

Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023

Celkové náklady projektu: 188 553 884,64 Kč 

Co je cílem projektu?  

Cílem projektu I-KAP KHK II, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů subjektů, je podpořit zkvalitnění škol, procesu vzdělávání a odborně – vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků a vytvoření kvalitního a motivujícího prostředí pro jejich rozvoj. Projekt tak představuje snahu zlepšit prostředí pro studium, zkvalitnit učební pomůcky či podpořit pedagogy v inovativních směrech výuky. Zároveň reaguje na nízkou motivaci studentů ke studiu a problémy pracovního trhu či potřeby zlepšení digitalizace a efektivity vzdělávání v kraji.

Co vše se v rámci projektu dělá a bude dělat?

Projekt v několika rovinách řeší problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání na různých stupních vzdělávacího systému, navazuje na aktivity projektu IKAP I a pokračuje v kontinuálním rozvoji kariérového poradenství. Projekt zahrnuje i aktivity středních škol a dalších partnerů projektu, které přibližují různé obory a činnosti žákům ZŠ a dětem z MŠ s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a kritického myšlení a posílení digitálních kompetencí ve výuce ve výuce. Část projektových aktivit v oblasti etické výchovy cílí i na širokou veřejnost. Realizátorem aktivit je Královéhradecký kraj a dále 20 škol, školských zařízení a dalších subjektů. Součástí projektu je i podpora aktivit formou jednotkových nákladů, tzv. Šablony III. V této oblasti bude realizovat aktivity 57 škol nebo školských zařízení.

Co děláme my jako partner?

1. Odborné práce

Zavádíme systém odborných prací na našem gymnáziu. Chceme účinněji rozvíjet schopnost studentů orientovat se ve zdrojích informací, vyhledávat je, zhodnotit jejich relevanci a informace správně využívat. Jsou to nezbytné dovednosti, kterými by měl disponovat každý absolvent gymnázia (budoucí vysokoškolák). Přirozeně tím cílíme i na rozvoj čtenářské gramotnosti. Nemyslíme si, že by jejich rozvoj byl aktuálně dostatečně a systematicky realizován v zavedených vyučovacích předmětech; navíc zkoordinovat jej a zajistit, aby jím prošli stejnou měrou opravdu všichni žáci, není napříč mozaikou předmětů dost dobře možné. K tomu připojujeme ještě rozvoj schopnosti argumentovat a prezentovat vlastní práci. Každý žák dostane příležitost výsledky své práce před spolužáky prezentovat.

Jednoduše lze náš záměr shrnout tak, že chceme hlouběji rozvíjet kompetence k učení, k řešení problémů a komunikativní.

2. Šablony 3

V rámci projektu I-KAP KHK II realizujeme:

  1. doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  2. zahraniční mobility pedagogů
  3. kariérové poradenství

3. Rozvoj kariérového poradenství (ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou)

Klíčová aktivita projektu „Rozvoj kariérového poradenství“

Aktivita projektu navazuje na aktivity realizované v I-KAP KHK I a rozšiřuje je. V projektu budou realizovány 2 vzdělávací moduly:

Modul A:

Kurz „Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství“. Modul je určen školám, které nebyly zapojeny do aktivit cílených na podporu kariérového poradenství projektu “I-KAP I” a aktuálně mají zájem se problematice kariérového poradenství intenzivněji a se znalostí nejnovějších poznatků věnovat. Základním cílem modulu je poskytnout 20 pedagogickým pracovníkům těchto škol ucelené a systematické vzdělávání (kurz) v problematice kariérového poradenství, a to v rozsahu 80 hodin. Vzdělávání bude zajištěno externími lektory, kteří se na oblast kariérového poradenství dlouhodobě specializují a mohou tak nabídnout skutečně soudobý a nejnovějším poznatkům odpovídající vhled do dané problematiky. Důraz bude kladen nejen na předávání teoretických východisek, ale též na prohlubování a rozšiřování odborných kompetencí pro poskytování kariérového poradenství.

Modul B:

Podpora při vytváření a implementaci systému kariérového poradenství do praxe jednotlivých škol. Modul je určen školám, které byly intenzivněji zapojeny do aktivit cílených na podporu kariérového

poradenství projektu “I-KAP I” a aktuálně mají zájem implementovat získané poznatky a kompetence do každodenní pedagogické praxe. Základním cílem modulu je v maximální možné míře zužitkovat aktivity předchozího projektu a vytvořit v rámci Královéhradeckého kraje síť škol, které mají vytvořen systém poskytování kariérového poradenství a cíleně ho praktikují.

Ve modulu bude zapojeno 15 škol ze všech částí (okresů) kraje. Ve výběru budou upřednostňovány školy, jejichž výchovní/kariéroví poradci absolvovali v rámci předchozího projektu dlouhodobý kurz „Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti KP“ a mají zájem se kariérovému poradenství nadále věnovat.

Součástí modulu budou vzdělávací kurzy (3×16 hod.) i 6 workshopů, které budou zaměřené na prohlubování kompetencí kariérových poradců. 12 setkání budou určena ke vzájemnému sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe (pracovní skupina kariérových poradců zapojených škol). Kariéroví poradci zapojených škol budou mít k dispozici supervizora (možnost využít 10 individuálních supervizí) i mentora pracovní skupiny. V rámci modulu budou jednotliví členové pracovní skupiny ve spolupráci s metodiky projektového týmu partnera připravovat a realizovat aktivity oblasti kariérového poradenství přímo v zapojených školách.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II“ je spolufinancován Evropskou unií.

Logo EU

Projekt duševního zdraví

Název projektu

Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školského poradenského zařízení i dětí a dospívajících v oblasti péče o duševní zdraví prostřednictvím vzdělávání a rozvoje psychosociálních dovedností

Účel projektu

Projekt ve svých aktivitách přispívá ke zlepšování zdraví dětí a dospívajících a napomáhá rozvoji individuálního potenciálu jedinců a jejich schopnosti zvládat a ovlivňovat změny.

Účelem projektu je zvýšení podpory duševního zdraví a pohody u dětí a dospívajících, a to jak zajištěním vzdělávání a metodické podpory pro prohloubení znalostí a zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti duševního zdraví, tak zároveň prostřednictvím organizace psychoedukativních programů pro žáky zaměřených na zlepšení jejich znalostí a dovedností týkajících se duševního zdraví.

Očekávaný přínos projektu

  • zvýšení kompetencí a iniciativy pedagogů v aktivitách zaměřených na oblast péče o well-being jednotlivých žáků i pozitivní klima třídy/ školy (rozvíjení zdravých vztahů mezi žáky)
  • přijetí osobní zodpovědnosti pedagogů i žáků za tvorbu bezpečného klimatu školy
  • efektivní implementace získaných kompetencí do běžné výuky
  • efekt realizovaného projektu se projeví nejen u jednotlivců růstem duševní pohody, ale i v rámci tvorby pozitivního klimatu kolektivů

Škola má možnost podporovat well-being dětí a žáků více než kterákoli jiná instituce.

V důsledku realizovaných aktivit projektu očekáváme zvýšení znalostí žáků o duševním zdraví, rozvoj jejich dovedností rozpoznat rozdíl mezi duševní pohodou a psychickou nepohodou a v případě potřeby požádat o odbornou pomoc. 

Očekáváme rozvoj schopnosti aktivně pečovat o své duševní zdraví a zvolit vhodný způsob jeho udržení.

Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Digitalizujeme školu

Realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Erasmus+

Podstatou dvouletého mezinárodního projektu s názvem „The Future We Choose“, jehož jsou součástí partnerské školy z Belgie, Portugalska, Estonska, Rumunska a Turecka, je naučit se zvládat krizové situace, ponaučit se z nedávných událostí a využít je ve svůj prospěch, příp. ve prospěch společnosti v letech budoucích. V rámci jednotlivých mobilit i mimo ně se naši studenti zúčastní zážitkových kurzů s praktickými dovednostmi, workshopů v češtině i angličtině s profesionály či šestidenního zahraničního pobytu plně hrazeného ze získaného grantu. Jedná se tak o projekt, do kterého se mohou bez problému zapojit i studenti ze znevýhodněného sociálního prostředí.

Výzva č. 65

Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 18_065/0014836-01 ze dne 10. 10. 2019 jsme zahájili práci na projektu Výzvy č. 65 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

1. září 2019 jsme na naší škole zahájili projekt Šablony GJKT 2019 zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků, kariérové poradenství, činnost školního psychologa, sdílení zkušeností s pedagogy z jiných škol, podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj výuky v anglickém jazyce metodou CLIL, zavádění tandemové výuky a organizaci komunitně-osvětových setkání.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 12. 06. 2019 v rámci Výzvy Šablony II, podle § 14 odst. 4a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 1 652 316,00 Kč na tento projekt.

Logo EU

Šablony GJKT – OP JAK

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Naše škola získává prostředky z OP JAK z projektu Šablony, konkrétně dotaci na školního psychologa, kariérového poradce a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Tímto způsobem se přiblížíme k naplnění cílů priority 2 – vzdělávání OP JAK: jedinec vybavený znalostmi a dovednostmi, který dokáže v co nejvyšší míře využít svůj potenciál v dynamicky se měnícím světě ve prospěch nejen svého vlastního rozvoje, ale i ve prospěch rozvoje společnosti.