Projektová třída 50

Projektová třída nabízí:

 • propojení předmětů zeměpis, dějepis a základy společenských věd do jednoho předmětu Projekt 21
  ve třeťáku a ve čtvrťáku,

 • rozvoj soft skills potřebných pro život ve 21. století,

 • osobnostní a sociální rozvoj,

 • učení nejen projektově, objevováním a expedicemi.

Co a jak se v Projektové třídě učíme?

Mezioborově: ve 3. a 4. ročníku v projektové třídě vyučujeme předmět Projekt 21, který obsahově propojuje předměty zeměpis, dějepis a základy společenských věd. Pohledem různých oborů se budeme zabývat aktuálními světovými problémy. Například u zadlužení se zaměříme na jeho vnímání a řešení v historii, vysvětlení jeho příčin v kapitalismu, bankovní systém, možnosti oddlužení nebo největší dlužníky ve světě.

Pro 21. století: požadavky na lidi se v poslední době velmi rychle mění. Dnes už si člověk nevystačí s tím, co se naučil ve škole – musí být připravený učit se a zdokonalovat se celý život. Projektová třída vám s tím pomůže: naučíte se efektivně a kreativně řešit problémy, dotahovat projekty do konce nebo pracovat v týmu.

Kritické myšlení: naučíme se poznat spolehlivé zdroje informací, pracovat s informacemi z různých zdrojů, přemýšlet o nich a vyhodnocovat je.

Kreativně: nejen v rámci projektů budete využívat své kreativní myšlení a schopnosti. Budeme vytvářet plakáty, komiksy nebo videa. Co si vyberete a jak produkt zpracujete, bude často záležet jen na vás. Budeme hledat i nová, kreativní řešení problémů.

Cestou k aktivnímu občanství: problémy současného světa nás nenechávají chladnými. Tím, že o nich zjistíte více, si otevřete cestu k vlastním aktivitám, které pomohou k řešení nebo aspoň zmírnění problému. Můžete třeba sepsat petici, zorganizovat dobročinný bazar, uspořádat benefiční soutěž nebo začít jezdit do školy na kole.

Týmová práce: v dnešní době pracuje většina lidí v týmu. To vyžaduje specifické dovednosti: musíme si umět naslouchat, rozdělit si práci, bavit se o svých myšlenkách, hledat kompromisy, vědět, co umíme nejlépe, abychom týmu pomohli nebo popsat, co nám na spolupráci vyhovuje a co bychom potřebovali od ostatních. Prací na větších projektech ve skupinách poznáte svou ideální roli v týmu a naučíte se vzájemně efektivně spolupracovat.

Vlastní rozvoj: kromě řešení aktuálních světových problémů se budeme věnovat i našim problémům a potřebám. Dvě hodiny týdně budou věnované osobnostnímu a sociálnímu rozvoji. Tam se naučíte efektivně fungovat ve společnosti, poznávat svoje silné a slabé stránky a pracovat s nimi.

Zjistíte, proč se učíte. Řešením aktuálních světových problémů, jejich propojením s každodenní praxí a mnohými přesahy do našeho běžného života zjistíte, proč je potřeba učit se nejen nové vědomosti, ale i dovednosti. V práci se budete muset vypořádat s mnoha úkoly, na které vás škola nedokáže připravit. Ale připravíme vás na to, jak si v takové situaci poradit.

Kdy probíhá výuka Projektu 21 a jak si vyberu, že chci do Projektové třídy?

Společný předmět Projekt 21 ve třeťáku a ve čtvrťáku. Samotný předmět Projekt 21, který propojuje předměty zeměpis, dějepis a základy společenských věd, se vyučuje ve třetím a čtvrtém ročníku a kromě obsahu těchto předmětů je jeho cílem rozvoj dovedností potřebných pro život ve 21. století. Ve třetím ročníku je pro něj vyhrazených 12 hodin týdně, ve čtvrtém 11. Šest hodin bude v jeden den tvořit blok, ve kterém budeme zpracovávat projekty. Dvě hodiny týdně budeme pravidelně věnovat osobnostnímu a sociálnímu rozvoji, tedy vašemu poznání sebe sama a učení se fungovat ve společnosti. Třikrát za zmiňované dva roky vyrazíme na vícedenní expedici.

Volíte před nástupem do prváku. Aby mohla výuka předmětu Projekt 21 od třetího ročníku bez problémů probíhat, musíte se rozhodnout už před nástupem na Tyla, jestli chcete být zařazeni do Projektové třídy. Pokud ale v průběhu prvních dvou let studia zjistíte, že se chcete dále orientovat přírodovědně, můžete si do třeťáku a čtvrťáku zvolit přírodovědný blok. Volba projektové třídy s sebou nese ještě omezení výběru druhého cizího jazyka: musíte si zvolit buď němčinu, nebo španělštinu.

Zařazení do projektové třídy probíhá následovně: Nejprve přijmeme 150 uchazečů. Z nich potom vybíráme ty, kteří v dotazníku zaškrtli, že chtějí být zařazeni do projektové třídy. Je-li takových přijatých uchazečů více než 30, přidělujeme jim body podle speciálních kritérií. Do projektové třídy je pak zařazeno 30 uchazečů s největším součtem bodů. Body udělujeme podle kritérií níže, doklady o jejich splnění stačí přinést k přijímací zkoušce.

 1. Soustavná mimoškolní aktivita, které se věnujete nebo jste se věnovali na druhém stupni aspoň 2,5 roku. Můžete doložit účast až ve dvou takových aktivitách potvrzením od organizace, která aktivitu zajišťuje (např. ZUŠ, DDM, Skaut, SDH, …). Za každou potvrzenou aktivitu vám počítáme 3 body, celkem tedy za mimoškolní aktivity můžete získat 6 bodů.
 2. Účast v okresním kole (nebo vyšším, nekoná-li se okresní kolo) vědomostní soutěže vyhlašované MŠMT. Účast v okresním kole můžete doložit kopií diplomu, četného uznání či jiného dokladu o účasti v soutěži, nebo vám ji může potvrdit vaše základní škola. Celkem můžete doložit účast ve dvou soutěžích, za každou vám počítáme 2 body. Za účast v soutěžích můžete získat celkem 4 body.
 3. Známky na vysvědčení ve 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Pro výpočet počtu bodů využíváme výpočet u přijímacího řízení. Aby byly počty bodů vyvážené, násobíme ho 2/3, maximální počet bodů za prospěch (tedy za samé jedničky v obou pololetích) je 6 bodů.
 4. Známky na vysvědčení ve 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ze zeměpisu a dějepisu. Maximálně můžete získat 4 body, za každý stupeň dolů se 1 bod odečítá.
 5. Portfolio. Za odevzdání úplného portfolia získáte 2 body, za odevzdání neúplného 1 bod. Portfolio odevzdejte nejpozději při zahájení přijímací zkoušky. Portfolio má formát A4, je svázané např. v rychlovazači nebo kroužkové vazbě a obsahuje:
  1. titulní stranu s příjmením, jménem, názvem základní školy, kterou navštěvujete, a nadpisem Projektová třída 2023,
  2. jednu školní nebo mimoškolní aktivitu, kterou považujete za důležitou nebo povedenou, se stručným komentářem, proč je pro vás aktivita důležitá nebo proč ji hodnotíte jako povedenou,
  3. 1–3 ukázky školní nebo mimoškolní práce, kterou se chcete pochlubit (může to být referát, projekt, poster, prezentace, fotodokumentace modelu, …),
  4. Text v rozsahu nejvýše poloviny A4 na téma „Co mě zajímá? Jak se můj zájem projevuje?“

Jak budeme v Projektu 21 pracovat?

Témata, jimiž se budeme zabývat

Zadlužení: konkrétní příklad, jak bude výuka probíhat